Regulamin sklepu

zdrowy duet

Regulamin sklepu internetowego „zdrowyduet.katowice.pl”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym
dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Produkt/Usług;
c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości
Produktów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § 13 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.
§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem niniejszej strony internetowej.
2. Sprzedawca – właściciel strony internetowej. Konsument dokonuje nabycie towaru/usługi

od przedsiębiorcy którego dane zostały wskazane w zakładce kontakt (zakładka kontakt).
3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się
przez to następujące dane:
a) Siedzibę (zakładka kontakt)
b) adres mailowy (zakładka kontakt)
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która
zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
5. Konsument – art. 22 1 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu
internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego.
7. Produkt/Usługa – rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
internetowego, w szczególności konsultacje z dietetykiem online, m.in. plany żywienia,
diety, jadłospisy, e-booki,.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
określające: rodzaj i ilość Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego
w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce
wydania Produktu oraz dane Klienta.
9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między
innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający
warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu
internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i
przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy. Klient wybiera czas
dostawy i preferowany jej termin.
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
15. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu,
który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie
przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
16. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca
zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi
jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym
brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale
stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
17. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art.
558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
18. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w
oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a
konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
19. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
 niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem
reklamacji konsumenta;
 prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
w terminie 14 dni;
20. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących
niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
21. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul
abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do
jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul
abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul
abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
22. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r.
Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie
stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy
zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
23. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli
korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z
pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.
24. Obniżki cen – ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na wykresie
przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni
wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.
25. Ceny – ceny produktów w e-sklepie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne
algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek używa.
Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych
osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE
2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Klient wyraża zgodę na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie
internetowym Usługi/Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz
ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”
Sklepu internetowego.
2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji
zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie

Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt.
3. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej Europie
rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego)
dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i
w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy
używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie
wymienione.
4. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych
klientów którzy zakupili i używali nasze produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z
przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że towar dotarł do klienta.
Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale
wizytówki naszej firmy opinie mogą pochodzić też z portalu Allegro. Obiecujemy dopełnić
wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te
wystawione nienależycie były usuwane.
5. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:
a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i
unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328,
18.12.2019, s. 7–28.
b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania
PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411
c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.
dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec
konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG,
dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o
nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).
d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku
wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129.
e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304,
22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).
6. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,
przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego
nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w
polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
7. Dane Administrator Państwa danych osobowych znajdują się na w zakładce „kontakt”
umiejscowionej na stronie internetowej.
8. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez

sprzedawcę;
c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska
oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych
w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji
niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
9. Klientowi zgodnie z punktem 8 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych
osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych
osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i
od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym
ustawy.
10. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE
2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Dane mogą być
przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź
niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
12. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki
jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym
prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
13. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Produkty zostały wprowadzone
na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa (w tym sanitarnego).
Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu cywilnego.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem
przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza
zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia są przyjmowane również
mailowo i telefonicznie. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
2. W przypadku zakupu Vouchera Prezentowego Klient wybiera wartość Vouchera. Po
opłaceniu należności w wysokości wybranej kwoty, Voucher dostarczany jest w formie
elektronicznej na adres e-mail lub w formie kuponu prezentowego na adres pocztowy
wskazany przez Klienta.
3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia
wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana
jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza

oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza
zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim
przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
4. Sklep internetowy umożliwia zakup Towarów obejmujących Usługi oraz Publikacje
elektroniczne z zakresu dietetyki świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
oraz jego pracowników (posiadających wymagane prawem kwalifikacje z dziedziny
dietetyki klinicznej oraz psychodietetyki) takie jak:
a) konsultacje diagnostyczne z dietetykiem online (Usługi) tj. 60 minutowe spotkanie
z dietetykiem za pomocą środków komunikacji pośredniej (online) takich jak Skype,
Messenger, Google Meet, telefon, obejmujące omówienie stanu zdrowia, a następnie
przesłanie drogą mailową zaleceń,
b) konsultacje kontrolne online (Usługi) tj. 30 minutowe spotkanie z dietetykiem za pomocą
środków komunikacji pośredniej (online) takich jak Skype, Messenger, Google Meet,
telefon, odbywające się po 2-3 tygodniach od pierwszej konsultacji obejmujące analizę
postępów Klienta,
c) diety (Publikacje elektroniczne) stanowiące indywidualne plany żywienia, układane
przez dietetyka klinicznego, zawierające przepisy na śniadania, obiady, kolacje, II śniadania
itp., listę zakupów na cały tydzień diety oraz tabelę kaloryczności,
d) pakiety współpracy z dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem (Pakiety) obejmujące
konsultacje z dietetykiem online (za pomocą środków komunikacji pośredniej takich jak
Skype, Google Meet lub telefon), sporządzenie indywidualnego planu żywienia z różnymi
zestawami, sporządzenie listy zakupów, tabeli kaloryczności, do zamiany produktów lub
tworzenia własnych dań, indywidualne zalecenia żywieniowe dostosowane do stanu
zdrowia, kontakt mailowy i wsparcie pomiędzy konsultacjami.
5. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, wymaga jednak dostępu do sieci
internetowej.
6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
7. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu
zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna
do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia
zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od
zawarcia umowy.
8. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,
podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską
lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
9. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są
wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę
o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje
wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Produktu jaką
zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu
oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Produktu, Klient wypełnia
internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji
zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy
płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie
oraz zawarte w niniejszym Regulaminie. Poza sklepem online, Klient może złożyć
zamówienie także mailowo, wysyłając wiadomość na adres mailowy.

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z
chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W
przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w
jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania
realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.
4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
Produktu, jego specyfikację wraz z kosztami dostawy (jedynie gdy dostawa realizowana jest
poza strefą bezpłatnych dostaw) oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku
źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie
określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia
różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym
zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta – każde zamówienie jest dla nas
priorytetowe i bardzo ważne!
2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 30 dni roboczych
licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych
dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas
realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia
(kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych
przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego
sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez
Klienta środka transportu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi możliwości
wcześniejszego rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. dostawy produktów), jeżeli będzie
miał taką możliwość techniczną.
4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z
Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
§6 Dostawa

1. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem operatora firmy kurierskiej lub w inny
sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi
kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
2. Zamówione Produkty dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i
potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
3. Produkt zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
4. W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby
upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres
dostawy) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do

otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który
uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca
dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.

§7 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Produkt w formie przedpłaty na rachunek
bankowy (przedpłata nie zawsze jest konieczna).
2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub
przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.

§8 Rękojmia

1. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na
koszt Sprzedawcy.
2. UWAGA! Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę po 1 stycznia 2023 obowiązują ogólne
terminy przedawnienia roszczeń tj. : "Art. 118 kodeksu cywilnego Jeżeli przepis szczególny
nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego,
chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”."
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.. Od 1 stycznia 2023 roku minimalny
czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wyniesie 2 lata. Termin ten
odnosi się do wszystkich towarów – nowych i używanych. Sprzedawca odpowiada wobec
Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową,
posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru
konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od
wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie
na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W
szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Domniemanie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
5. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o
wadach Produktu, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla
procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla
skuteczności reklamacji.
6. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Produktu, na prośbę i po
ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Produkt należy dostarczyć na adres siedziby
Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to
pozwalają.

7. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w
zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i
uznaniem go za uzasadnione.
8. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Produktu, dostawy, usunięcia wad lub wady i
wymiany Produktu na nowy.

§9 Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta,
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie
Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły
sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni.
4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru
Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem
koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z
niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie
na adres Sprzedawcy.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu
Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od
niego Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,
od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
art. 34 Prawa konsumenckiego.

12. Produkt należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić
Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli
sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem
normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać
obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w
sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§10 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i
nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty
elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze
wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Produkt zamawiany
nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go
Klientowi miał posiadać.
2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Produktu na taki, który jest wolny
od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast
wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
inny sposób zaspokojenia.
3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić
odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej
, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie

CD/DVD, odpowiadając na reklamację.) lub wiadomości e-mail jeśli klient wyrazi na to
zgodę.
4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,
w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej
reklamacji

§11 Odpowiedzialność

1. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem
działalności sklepu.
2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści:
a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
c) które mogą naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności
zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
d) obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi
powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
e) naruszających słuszne interesy Sprzedawcy;
f) rozsyłanych lub umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego (niezamówionej
informacji handlowej spam);
g) naruszających w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne lub obyczajowe.
3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ
władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić
naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a
także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres
strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl .
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl .
4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online
dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt
dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie
sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
sprzedaży:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj
Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§13 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach
obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym
Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez
konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,
teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są
wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
 podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w
sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2
lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;”
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony
przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą
odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
d) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich
zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o
zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W
przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę od najbliższego możliwego terminu.
11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego
jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.
14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii
Prawnej LEGATO.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.

Zadzwoń i umów się na wizytę