Regulamin sklepu

zdrowy duet

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Szanowny Kliencie niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny. Określa w szczególności rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Natalię Buglę, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Dietetyki Zdrowy Duet Natalia Bugla, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy regulamin zawiera ponadto informacje, do których przekazania zobowiązany jest przedsiębiorca zawierający umowy na odległości z Konsumentem – na podstawie art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego treści.

§ 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Sprzedawca – Natalia Bugla, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Dietetyki Zdrowy Duet Natalia Bugla z siedzibą w Katowicach pod adresem 40-667 Katowice, ul. Karola Kornasa 18, NIP 6351844672, REGON 369087920,

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę zawartą na odległość niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego (Konsument i Przedsiębiorca),

6. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.zdrowyduet.katowice.pl, umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych za pomocą sieci Internet www.zdrowyduet.katowice.pl,

7. Produkt – towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Usługa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego.

9. Publikacja elektroniczna – będące przedmiotem Umowy sprzedaży dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne), do których prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy tj. m.in. e-booki,

11 Towary – Produkt, Usługa i Publikacja elektroniczna,

12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

16. Formularz elektroniczny – formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym z odpowiednimi polami do wypełnienia przez Klienta celem złożenia Zamówienia.

§ 2
Postanowienia ogólne, wymagania

1. Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

a) adres pocztowy: ul. Karola Kornasa 18, 40-667 Katowice,

b) numer telefonu: tel.:533-624-046.

c) adres poczty elektronicznej: dieta@zdrowyduet.katowice.pl, stanowiący środek porozumiewania się z Klientem na odległość.

2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:

– posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie Formularzy elektronicznego,

– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

– dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej

– prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player,

– dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient),

Sprzedawca zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą występować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, a pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego uzyskać można poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres dieta@zdrowyduet.katowice.pl.

3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (sprzedaż jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

4. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Ceną Towaru wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności Towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, zawieranie Zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania limitów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu internetowego.

9. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 3

Dodatkowe wymagania

1. Klientem może być:

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy, w takim przypadku złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail dieta@zdrowyduet.katowice.pl zgody opiekuna prawnego,

c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2. Towary dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy przed przystąpieniem do korzystania z usług ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z usług.

3. Usługi świadczone przez Sprzedawcę oraz Produkty przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.

4. Do złożenia Zamówienia w sklepie internetowy konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 4
Rodzaj i zakres usług

Sklep internetowy umożliwia zakup usług dietetycznych świadczonych przez Sprzedawcę obejmujących w szczególności wizytę diagnostyczną online, wizyty kontrolne online, konsultacje online, przygotowywanie indywidualnych planów dietetycznych oraz gotowych jadłospisów.

§ 5
Transakcja

1. Zamówienia w Sklepie Internetowy można dokonywać poprzez wypełnienie Formularza elektronicznego na stronie Sklepu internetowego, znajdującego się w zakładce „Dieta online”.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi wypełnić Formularz elektroniczny, w ramach którego należy dokonać niżej wskazanych czynności:

a) po rozwinięciu zakładki „wybierz dietę” dokonać wyboru jednej z propozycji Towaru ,

c) wypełnić Formularza elektroniczny zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami,

d) wysłać Zamówienie w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Zamów”;

e) dokonać wyboru metody i dokonać płatności,

f) w przypadku Klienta będącego osobą fizyczna, która ukończyła 16 lat, a nie jest pełnoletnia wymagane jest przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail dieta@zdrowyduet.katowice.pl zgody opiekuna prawnego.

3. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. Przed złożeniem Zamówienia Klient zostaje poinformowany o 

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,

b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Towar, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach (w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony o łącznej cenie obejmującej wszystkie płatności za okres rozliczeniowy),

c) czasie trwania Umowy Sprzedaży,

d) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży,

tj. o informacjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1,5,16 i 17 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę komunikatu elektronicznego o Zamówieniu Sprzedawca:

a) w trosce prawidłowy przebieg transakcji, a także o dobro Klienta związane z prawidłowym sposobem poinformowania go o przysługujących mu prawach oraz obowiązkach, wypełniając nadto obowiązki informacyjne, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, przesyła Klientowi drogą e-mailową (trwały nośnik) wiadomość z podsumowaniem zamówienia, zawierającą informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1,5,16 i 17 ustawy o prawach konsumenta wraz z załącznikami tj. niniejszym Regulaminem obejmującym pozostałe informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz wzorem odstąpienia od umowy, stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu (z którym to Regulaminem Klient został zapoznany w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, a nadto który to Regulamin został przez niego zaakceptowany przed złożeniem Zamówienia).

b) po wysłaniu wiadomości, o której mowa w pkt. a niniejszego ustępu, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, co zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę w kolejnej wiadomości przesłanej drogą e-mailową. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa uważana jest za zawartą.

5. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania Zamówienia.

6. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje Zamówienie.

7. Każde złożone Zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.

8. Sprzedawca potwierdzi Klientowi mailowo (trwały nośnik) zawarcie umowy na odległość w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. W potwierdzeniu klient zostaje poinformowany o udzielonej zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, natomiast potwierdzenie nie obejmuje informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, gdyż zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 4 lit. a niniejszego Regulaminu zostały one przekazane Klientowi na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

9.Informacje, o których mowa w ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

10. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu) Klientowi będącemu Konsumentem −utrwalone na trwałym nośniku (wiadomość mailowa).

11. Procedura realizacji Zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu Umowy Sprzedaży. Czas oczekiwania na Towar to 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu.

12. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji Zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji Zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak:

a) przerwy w dostawie energii, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,

b) przerwy w dostępie do Internetu, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,

c) inne zdarzenia losowe, spowodowane nie z winy Sprzedawcy.

14. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad.

§ 6
Płatność

1.W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy tj.:

Centrum Dietetyki Zdrowy Duet Natalia Bugla

Ul. Karola Kornasa 18

40-667 Katowice

Numer rachunku bankowego: 88 2490 0005 0000 4530 5390 5569

b) poprzez system płatności online Paypal,

c) poprzez system płatności online Przelewy24,

2. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.

3. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Karola Kornasa 18, 40-667 Katowice, może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres dieta@zdrowyduet.katowice.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Załączniki te są dodatkowo przekazywane Klientowi drogą e-mailową zgodnie z procedurą, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. a niniejszego Regulaminu .

4. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 8
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dieta@zdrowyduet.katowice.pl W zgłoszeniu należy określić adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We, zwanego dalej „RODO”.

3. Zasady Polityki Prywatności, zawierające informacje, o których mowa w art. 13 RODO dostępne pod adresem internetowym https://zdrowyduet.katowice.pl/polityka-prywatnosci/.

4. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies przez Sprzedawcę znajdują się w polityce prywatności dostępnej https://zdrowyduet.katowice.pl/polityka-prywatnosci/.

5. Sprzedawca nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

c) pomoc powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

11. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony.

12. Konsument jest zobowiązany do zapłaty poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta tj. ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (art. 35 ustawy o prawach konsumenta).

13. W przypadku Umów Sprzedaży, których przedmiotem jest Publikacja elektroniczna (treść cyfrowa), niezapisana na nośniku materialnym, a świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://zdrowyduet.katowice.pl/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy tj. 40-667 Katowice, ul. Karola Kornasa 18.

Zadzwoń i umów się na wizytę