Regulamin pakietów w gabinecie stacjonarnym

 

 1. Pojęcia i postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę – Centrum Dietetyki Zdrowy Duet Natalia Bugla z siedzibą w Katowicach 40-667, ul. Karola Kornasa 18, prowadzącą działalność w gabinecie przy ul. Kornasa 18, Katowice, ul. Leszka 10, Wodzisław Śląski, Rybnik, ul. Prosta 11, ul. Orzeska 7, Łaziska Górne. NIP: 6351844672, REGON: 369087920
 3. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 5. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie oraz drogą teleinformatyczną.
 6. Konsultacje dokonywane przez Centrum Dietetyki Zdrowy Duet mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Centrum Dietetyki Zdrowy Duet nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Centrum Dietetyki Zdrowy Duet zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.
 8. Centrum Dietetyki Zdrowy Duet nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.
 9. Centrum Dietetyki Zdrowy Duet może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
 • zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
 • zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Centrum Dietetyki Zdrowy Duet
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;
 • udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników Centrum Dietetyki Zdrowy Duet
 1. Centrum Dietetyki Zdrowy Duet zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, które nabyło w związku ze świadczeniem usług.
 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
 3. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Gabinet świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne i dla par.
 4. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt Pacjenta w gabinetach w Katowicach, Rybniku, Wodzisławiu Śl. oraz Łaziskach Górnych, w formie konsultacji telefonicznej, mailowej, czy komunikatorów internetowych. Przebieg konsultacji w Centrum Dietetyki ZDrowy Duet  został opisany na stronie www.zdrowyduet.katowice.pl
 6. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego.
 7. Centrum Dietetyki Zdrowy Duet nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
 8. Usługi świadczone przez Centrum Dietetyki Zdrowy Duet, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 9. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem na stronie www.zdrowyduet.katowice.pl
 10. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.
 11. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta stanowią własność intelektualną Centrum Dietetyki Zdrowy Duet i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka Centrum Dietetyki Zdrowy Duet, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Centrum Dietetyki Zdrowy Duet

 1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 2. Po pierwszej konsultacji i wywiadzie żywieniowo-zdrowotnym, w terminie do 7 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest umówić Pacjenta na drugą wizytę na której ma miejsce odbiór i omówienie diety lub przesyłać materiały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail). Materiały przygotowywane przez Centrum Dietetyki Zdrowy Duet są wysyłane w formie mailowej w formie nieedytowalnej PDF (Portable Document Format).

W ramach jednorazowego przygotowanego planu żywieniowego, w jego cenie przysługuje Pacjentowi wymiana dwóch wybranych przepisów. Korekta większej ilości przepisów wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.

 1. Obowiązki Usługodawcy
 2. Przy deklaracji wykupienia przez Pacjenta pakietu (3, 4 lub 6-miesięcznego) i od momentu otrzymania płatności, przy spełnieniu powyższych obowiązków, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia diety w terminie do 7 dni roboczych od wizyty wstępnej, oraz przekazania jej na wizycie w gabinecie lub w formie on-line na wskazany przez Pacjenta adres mailowy.
 3. W przypadku wielomiesięcznych pakietów opieki dietetycznej (pakietu 3, 4- i 6-miesięcznego), Usługodawca zobowiązuje się opracować i przesłać nowe diety w przeciągu 7 dni roboczych od dnia wizyty kontrolnej.
 4. Nowe diety zamawiane na wizytach kontrolnych lub zamawiane online w trakcie opieki dietetycznej w Centrum Dietetyki Zdrowy Duet, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w okresie trwania wybranego pakietu opieki dietetycznej.
 6. Modyfikacja otrzymanej diety w ramach pakietów współpracy (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 2-3 tygodnie.
 7. Harmonogram wizyt odbywanych w ramach pakietów i zasady przekładania wizyt
 8. Wielomiesięczne pakiety opieki dietetycznej w Centrum Dietetyki Zdrowy Duet są płatne z góry, maksymalnie do drugiej wizyty, na której ma miejsce omówienie diety. Uiszczona opłata za pakiet opieki dietetycznej nie podlega zwrotowi.
 9. Pakiet 3-miesięczny współpracy obejmuje 8 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis lub 7-dniowy przekazywany na drugiej wizycie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), cztery wizyty kontrolne po 2-3 tygodniach, dodatkowa analiza składu ciała dla kogoś z rodziny/znajomego ) oraz dodatkowe przepisy sezonowe w zależności od pory roku.
 10. Pakiet 4-miesięczny współpracy obejmuje 10 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 7-dniowy + 7-dniowy jadłospis przekazywany na drugiej wizycie, 5 wizyt  kontrolnych, dodatkowa analiza składu ciała dla kogoś z rodziny/znajomego)  oraz dodatkowe przepisy sezonowe w zależności od pory roku.

 

 1. Pakiet 6-miesięczny współpracy obejmuje 12 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis przekazywany na drugiej wizycie, 7 wizyt kontrolnych, 1 dieta 14-dniowa po pięciu wizytach kontrolnych, dodatkowa analiza składu ciała dla kogoś z rodziny/znajomego)  oraz dodatkowe przepisy sezonowe w zależności od pory roku.

 

 1. Ważność pakietów wynosi:
 • 12 tygodnie w przypadku pakietu 3-miesięcznego,
 • 16 tygodni w przypadku pakietu 4-miesięcznego,
 • 24 tygodnie w przypadku pakietu 6-miesięcznego.
 1. Przy wybraniu i opłaceniu danego pakietu wizyt Pacjent jest zobowiązany do odbycia:
 • czterech wizyt kontrolnych w przeciągu 12 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 3-miesięcznego
 • pięć wizyt kontrolnych w przeciągu 16 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 3-miesięcznego
 • siedmiu wizyt kontrolnych w przeciągu 24 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 6-miesięcznego

Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 1. Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej w czasie krótszym niż 48 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako zrealizowana usługa.

VII. Zgoda Pacjenta na leczenie dietetyczne

 1. Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne w Centrum Dietetyki Zdrowy Duet Natalia Bugla. Jednocześnie oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VIII. Ochrona prywatności

 1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Płatności
 3. Informacja o cenach podane są w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej: www.zdrowyduet.katowice.pl Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 7. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.
 8. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem ich w życie.
 9. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem leczenia dietetycznego. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

 • przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,
 • nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,
 • będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,
 • wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,
 • przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,
 • będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,
 • wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.

 

Zadzwoń i umów się na wizytę